KÓDEX ETICKÉHO SPRÁVANIA ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI  MOTORBOX s.r.o.

Aplikácia a záväznosť etického kódexu

Kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí sú zamestnaní v spoločnosti na plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Poručenie jeho ustanovení má za následok disciplinárne konanie, vrátane možností skončenia pracovného pomeru. Oprávnené prípady môžu byť dané do pozornosti orgánom činným v trestnom konaní. Spoločnosť vyžaduje, aby si každý zamestnanec plnil všetky svoje povinnosti v súlade s deklarovanými princípmi podnikateľskej etiky a všetkými právnymi predpismi. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa musia všetci zamestnanci poznať a dodržiavať všetky nižšie uvedené zásady správania sa na pracovisku. Ak si zamestnanec nie je istý, či pochopil správne obsah niektorého ustanovenia kódexu, môže postupovať v súlade s ustanoveniami časti „Poradenstvo“.

Normy správania



A. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

• Bezpečnosť a zdravie zamestnancov sú prvoradé. Smernice spoločnosti spolu so zákonmi platnými na Slovensku sa v našej spoločnosti uplatňujú prioritne za účelom ochrany bezpečnosti a zdravia každého zamestnanca.

• V súlade s tým spoločnosť zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci informovaní a preškolení z príslušných smerníc, týkajúcich sa požiadaviek BOZP v rámci spoločnosti.

• Každý zamestnanec je zodpovedný – vo svoj vlastný prospech a v prospech ostatných zamestnancov – za znalosť a dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných predpisov a predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia. 

• K povinnosti každého zamestnanca patrí ihneď nahlásiť nebezpečné alebo nechránené pracovné podmienky zodpovednému pracovníkovi. 

• Zamestnanci nesmú prinášať, prechovávať a požívať alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky na pracoviskách spoločnosti a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a nastupovať pod ich vplyvom do práce. 

B.    Ochranadobrého mena a majetku firmy 

Každý zamestnanec na verejnosti reprezentuje nielen sám seba, ale takisto našu spoločnosť, ktorej je zamestnancom. Z tohto dôvodu by každý zamestnanec mal dbať o dobré meno firmy a o ochranu jej záujmov.

• Každý zamestnanec je povinný ochraňovať duševné vlastníctvo i materiálne bohatstvo firmy.  

• Firemné prostriedky alebo iný majetok spoločnosti MOTORBOX s.r.o. (napr. telefóny, počítačové vybavenie vrátane hardvéru a softvéru) nie je povolené používať na súkromné alebo nezákonné účely, s výnimkami prípadov kedy je to potrebné.

• Zamestnanci nesmú bez  príslušného oprávnenia rozmnožovať alebo reprodukovať softvér, ktorý je chránený autorským právom.

• Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všetky platné zákony a predpisy, vrátane protikorupčnej politiky 

C. Ochrana životného prostredia 

• Spoločnosť požaduje od svojich zamestnancov dodržiavanie všetkých platných predpisov na ochranu životného prostredia, ktoré súvisia s ich pracovným zaradením. 

• Všetci zamestnanci sú povinní pracovať v súlade so všetkými predpismi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko a ktoré boli vydané spoločnosťou. 

• Harmónia so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás.

• Otázky, obavy alebo návrhy ohľadne environmentálnych programov sú zamestnanci povinní neodkladne adresovať zaužívanými postupmi svojim nadriadeným.

D. Ochrana hospodárskej súťaže 

• Zamestnanci spoločnosti sú povinní rešpektovať zákony upravujúce vzťahy s konkurentmi. 

• Jednanie s konkurenciou musí byť rozhodné, ale čestné, v súlade so zásadami spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a v záujme dobrého mena celého odvetvia. 

• Zamestnanci spoločnosti musia rešpektovať majetok a dobré meno konkurencie a jednať so  všetkými konkurentmi ako s rovnocennými subjektmi. 

• Zamestnanci sa nesmú usilovať získavať informácie o konkurentoch nečestnými alebo nezákonnými spôsobmi (napr. priemyselná špionáž, úplatkárstvo, požadovanie tajných informácií od zákazníkov alebo inou nečestnou cestou).

• Naša spoločnosť sa nesmie zapojiť do žiadnej formynekalej súťaže.

E. Konflikt záujmov 


Konflikt záujmov vzniká, keď osobné záujmy zasahujú do povinností zamestnanca a jeho lojality voči firme, ktorú reprezentuje. Spoločnosť má právo preskúmať podozrivé vzťahy a nevhodné správanie svojich zamestnancov. 



• Od zamestnancov sa očakáva, že sa vyhnú akému koľvek priamemu alebo nepriamemu prepojeniu (napr. s rodinnými príslušníkmi alebo blízkymi priateľmi) alebo investíciám, ktoré by zasahovali, alebo by mohli zasahovať, alebo by sa mohlo zdať, že zasahujú do nezávislého uplatňovania úsudku zamestnanca, a to pri konaní v súlade s najlepšími záujmami spoločnosti.

• Finančné záujmy: Konflikt záujmov môže vzniknúť, keď sa zamestnanec alebo člen zamestnancovej rodiny priamo alebo nepriamo zapojí do rovnakého druhu podnikania, ako je ten, v ktorom pracuje firma daného zamestnanca; alebo vlastní značné ziskové podiely u konkurenčnej firmy. 

• Vonkajšie aktivity: Konflikt záujmov môže vzniknúť, keď zamestnanec alebo člen jeho rodiny zastáva funkciu riaditeľa, vedúceho pracovníka, zamestnanca alebo zástupcu organizácie, ktorá je konkurenčnou alebo ktorá má súčasný alebo perspektívny obchodný vzťah so spoločnosťou.

• Dary: Zamestnanci majú zakázané prijímať dary od kohokoľvek, kto má alebo sa uchádza o obchodný vzťah s firmou. Od zamestnancov sa očakáva, že sami oznámia výskyt konfliktu záujmov alebo možnosť jeho výskytu a že navrhnú, ako by sa mal vyriešiť.   

•  Ak zamestnanci neoznámia okolnosti, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, bude táto skutočnosť samotná predstavovať porušenie týchto zásad. 

F. Prevencia vydierania a úplatkárstva, vedenie presných a úplných záznamov

Nikto nesmie, priamo ani nepriamo, vyžadovať alebo prijať úplatok.

• Všetky finančné transakcie musia byť presne, správne a čestne zaznamenané v príslušných účtovných knihách a iných obchodných záznamoch spoločnosti a musia byť schválené v súlade so zásadami spoločnosti.

• Príspevky politickým stranám alebo jednotlivým politikom môžu byť realizované iba v súlade s platnými zákonmi a v súlade so všetkými platnými požiadavkami na verejné odhalenie takýchto príspevkov.

• Každý zo zamestnancov sa spolu podieľa na vytváraní prostredia, v ktorom je uplatňovaná protikorupčná politika a nabudovaní firemnej kultúry, ktorá preventívne pôsobí na odrádzanie od podvodného či korupčného konania.

G. Diskriminačné praktiky

V súlade so zákonmi Slovenskej republiky, ktoré chránia zamestnancov pracoviska od určitých typov diskriminačných praktík, v spoločnosti nie sú takéto aktivity tolerované.


• 
Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnej formy ohrozovania, zastrašovania, nepriateľského konania alebo urážky na základe odlišnej rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, statusu veterána, handikepu alebo politického názoru. 

• Toto taktiež zahŕňa posielanie alebo vystavovanie písaného alebo grafického materiálu na pracovisku, ktorý by bol prejavom takejto nevraživosti voči jednotlivcovi alebo skupine.

• Za účelom dodržiavania vyššie uvedených zásad možno akúkoľvek sťažnosť adresovať príslušnému nadriadenému alebo konateľovi spoločnosti.

H. Sexuálne obťažovanie

• 
Sexuálne obťažovanie na pracovisku je výslovne zakázané.

• Sexuálne obťažovanie je definované ako nežiadúce sexuálne pokusy o zblíženie, akákoľvek žiadosť o sexuálnu priazeň alebo akékoľvek iné nežiadúce verbálne alebo fyzické správanie sa sexuálnej povahy na pracovisku, rovnako ako iné podobné konanie, ktoré vytvára nepríjemné pracovné prostredie. 

• Sťažnosti takéhoto druhu sa bezodkladne riešia.

I. Politická angažovanosť

Je zakázané využívať dobrú povesť, imidž, obchodné meno alebo majetok spoločnosti pre podporu určitej politickej strany alebo politického hnutia. Politické aktivity v pracovnom čase a napracoviskách spoločnosti sú neprípustné. 

J. Vzťahy s verejnými inštitúciami

• V záujme spoločnosti je vytvárať a udržiavať dobré vzťahy a efektívnu komunikáciu s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, masmédií a ostatných verejných inštitúcií. 

• Vzťahy s verejnými inštitúciami nie je dovolené nezákonne podporovať, podnecovať, nevhodne ovplyvňovať a kompromitovať tým dobrú povesť spoločnosti.

Poradenstvo a oznamovanie

• Uplatňovanie kódexu v praxi spoločnosti riadi jej konateľ. 

• Zamestnanci sú povinní oznámiť akékoľvek konanie odporujúce zásadám tohto kódexu, resp. protizákonné či neetické správanie súvisiace s podnikateľskou činnosťou spoločnosti. 

• Takéto oznámenie alebo informáciu môžu zamestnanci adresovať priamemu nadriadenému podľa štandardných postupov. 

• Ak sa však zamestnanec domnieva, že v danej situácii takýto postup nie je vhodný, môže informovať najbližšieho vyššieho nadriadeného podľa organizačnej štruktúry alebo predsedu etického výboru spoločnosti. 

• Spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o totožnosti každého, kto podá takéto informácie, v maximálnom možnom rozsahu. 

• Vzhľadom na význam postupu podávania informácií tohto druhu bude každá úmyselne nepravdivá informácia považovaná za porušenie etického kódexu a jej autor bude podrobený príslušným disciplinárnym opatreniam, vrátane možnosti skončenia pracovného pomeru.

Záverečné ustanovenia

Kódex odráža všeobecné princípy usmerňovania zamestnancov pri etickom správaní a jeho účelom nie je uviesť každú špecifickú situáciu. V tomto zmysle spoločnosť nie je obmedzovaná v tom, aby iniciovala disciplinárne konanie ohľadne určitej udalosti, ktorá sa nezhoduje s etickými princípmi, ktoré nie sú uvedené v tomto kódexe.


                                                                                                                                                            Ing. Alexander Mallo       
                                                                                                                                                               konateľ spoločnosti