MOTORBOX s.r.o., Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky
Prevádzky: ul. Odbojárov 679, 955 01 Tovarníky                    
ul. Opatovská cesta 3, 972 01 Bojnice

Etický kódex podnikania spoločnosti

Spoločnosť MOTORBOX s.r.o. sa zaväzuje uskutočňovať svoju podnikateľskú činnosť etickým a zákonným spôsobom. Dobrá povesť spoločnosti je cennou obchodnou devízou. Každý z nás sa musí snažiť o čo najvyšší stupeň osobnej morálky v záujme ochrany tejto hodnoty, preukazovať úctu svojim spolupracovníkom, ako aj zákazníkom, dodávateľom a všetkým ostatným partnerom spoločnosti. Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobý obchodný úspech našej spoločnosti. Etický kódex je základným dokumentom pre formovanie firemnej kultúry našej spoločnosti. Vychádza z našej vízie a hodnota cielene podporuje našu obchodnú stratégiu. Spoločnosť sa vo svojej činnosti pridržiava štandardných morálnych a etických princípov.

Naša vízia

Našou víziou je byť spoľahlivou a na zákazníka orientovanou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá autorizovaným predajom a servisom nových a ojazdených áut. Snahou spoločnosti je vytvárať zdravé konkurenčné prostredie, dodržiavať podnikateľskú česť, rešpektovať práva a byť vnímaví voči potrebám našich zákazníkov.

Poslanie našej spoločnosti

• byť osobne zodpovednými za každú požiadavku našich zákazníkov, rozumieť ich potrebám, zlepšovať naše služby s cieľom byť spoľahlivým partnerom našich zákazníkov,

• využívať naše skúsenosti a vedomosti v oblasti autorizovaného predaja a servisu motorových vozidiel

• poskytovať odborné poradenstvo v oblasti servisných služieb prostredníctvom pravidelného vzdelávania zamestnancov

• byť spoluzodpovední za ekonomický rast našej spoločnosti,

• motivovať, rozvíjať a ponúkať atraktívne možnosti schopným a zanieteným pracovníkom a odmeňovať pracovníkov podávajúcich výkony.

  • Smerujeme k zvyšovaniu hodnoty firmy
  • Potreby zákazníka sú pre nás prvoradé
  • Rešpekt je základom práce nášho veľkého tímu
  • Integritou slov a činov budeme zodpovední voči sebe a nášmu okoliu
  • Trh si žiada kvalitu a my ju vieme ponúknuť
  • Smerujeme k zvyšovaniu hodnoty firmy
  • Potreby zákazníka sú pre nás prvoradé
  •  Rešpekt je základom práce nášho veľkého tímu
  • Integritou slov a činov budeme zodpovední voči sebe a nášmu okoliu
  • Trh si žiada kvalitu a my ju vieme ponúknuť